THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 1 Cặp 00 9
Cặp 02 0 Cặp 02 8
Cặp 04 1 Cặp 04 8
Cặp 06 0 Cặp 06 9
Cặp 08 0 Cặp 08 6
Cặp 11 0 Cặp 11 9
Cặp 13 0 Cặp 13 9
Cặp 15 0 Cặp 15 6
Cặp 17 0 Cặp 17 3
Cặp 19 0 Cặp 19 11
Cặp 20 1 Cặp 20 9
Cặp 22 1 Cặp 22 4
Cặp 24 0 Cặp 24 10
Cặp 26 0 Cặp 26 4
Cặp 28 0 Cặp 28 5
Cặp 31 0 Cặp 31 10
Cặp 33 0 Cặp 33 13
Cặp 35 1 Cặp 35 10
Cặp 37 0 Cặp 37 6
Cặp 39 0 Cặp 39 8
Cặp 40 0 Cặp 40 11
Cặp 42 0 Cặp 42 7
Cặp 44 0 Cặp 44 5
Cặp 46 0 Cặp 46 3
Cặp 48 2 Cặp 48 15
Cặp 51 0 Cặp 51 6
Cặp 53 1 Cặp 53 13
Cặp 55 0 Cặp 55 9
Cặp 57 1 Cặp 57 10
Cặp 59 1 Cặp 59 9
Cặp 60 0 Cặp 60 5
Cặp 62 0 Cặp 62 5
Cặp 64 0 Cặp 64 10
Cặp 66 0 Cặp 66 6
Cặp 68 0 Cặp 68 9
Cặp 71 0 Cặp 71 5
Cặp 73 0 Cặp 73 9
Cặp 75 0 Cặp 75 8
Cặp 77 0 Cặp 77 2
Cặp 79 0 Cặp 79 8
Cặp 80 3 Cặp 80 11
Cặp 82 2 Cặp 82 12
Cặp 84 0 Cặp 84 8
Cặp 86 0 Cặp 86 9
Cặp 88 0 Cặp 88 17
Cặp 91 0 Cặp 91 10
Cặp 93 1 Cặp 93 15
Cặp 95 0 Cặp 95 9
Cặp 97 0 Cặp 97 10
Cặp 99 0 Cặp 99 10
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ