THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 0 Cặp 01 9
Cặp 03 0 Cặp 03 8
Cặp 05 1 Cặp 05 9
Cặp 07 0 Cặp 07 3
Cặp 09 0 Cặp 09 8
Cặp 10 0 Cặp 10 5
Cặp 12 0 Cặp 12 8
Cặp 14 0 Cặp 14 7
Cặp 16 0 Cặp 16 7
Cặp 18 0 Cặp 18 6
Cặp 21 0 Cặp 21 12
Cặp 23 0 Cặp 23 8
Cặp 25 0 Cặp 25 8
Cặp 27 0 Cặp 27 5
Cặp 29 1 Cặp 29 6
Cặp 30 1 Cặp 30 9
Cặp 32 0 Cặp 32 8
Cặp 34 0 Cặp 34 8
Cặp 36 0 Cặp 36 8
Cặp 38 0 Cặp 38 7
Cặp 41 0 Cặp 41 9
Cặp 43 0 Cặp 43 7
Cặp 45 0 Cặp 45 8
Cặp 47 0 Cặp 47 4
Cặp 49 0 Cặp 49 7
Cặp 50 0 Cặp 50 3
Cặp 52 0 Cặp 52 12
Cặp 54 0 Cặp 54 12
Cặp 56 0 Cặp 56 8
Cặp 58 1 Cặp 58 8
Cặp 61 0 Cặp 61 17
Cặp 63 1 Cặp 63 6
Cặp 65 0 Cặp 65 4
Cặp 67 0 Cặp 67 11
Cặp 69 0 Cặp 69 13
Cặp 70 1 Cặp 70 8
Cặp 72 0 Cặp 72 3
Cặp 74 0 Cặp 74 11
Cặp 76 0 Cặp 76 3
Cặp 78 0 Cặp 78 7
Cặp 81 0 Cặp 81 7
Cặp 83 1 Cặp 83 11
Cặp 85 1 Cặp 85 7
Cặp 87 0 Cặp 87 9
Cặp 89 1 Cặp 89 8
Cặp 90 1 Cặp 90 7
Cặp 92 0 Cặp 92 11
Cặp 94 0 Cặp 94 8
Cặp 96 1 Cặp 96 7
Cặp 98 0 Cặp 98 7
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ