THỐNG KÊ CẶP SỐ 00 - 99

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 0
Cặp 01 0 Cặp 01 7
Cặp 02 0 Cặp 02 0
Cặp 03 1 Cặp 03 7
Cặp 04 0 Cặp 04 0
Cặp 05 0 Cặp 05 7
Cặp 06 0 Cặp 06 0
Cặp 07 0 Cặp 07 10
Cặp 08 0 Cặp 08 0
Cặp 09 0 Cặp 09 12
Cặp 10 1 Cặp 10 6
Cặp 11 0 Cặp 11 0
Cặp 12 0 Cặp 12 4
Cặp 13 0 Cặp 13 0
Cặp 14 0 Cặp 14 8
Cặp 15 0 Cặp 15 0
Cặp 16 1 Cặp 16 7
Cặp 17 0 Cặp 17 0
Cặp 18 0 Cặp 18 4
Cặp 19 0 Cặp 19 0
Cặp 20 0 Cặp 20 0
Cặp 21 0 Cặp 21 10
Cặp 22 0 Cặp 22 0
Cặp 23 0 Cặp 23 3
Cặp 24 0 Cặp 24 0
Cặp 25 0 Cặp 25 4
Cặp 26 0 Cặp 26 0
Cặp 27 2 Cặp 27 9
Cặp 28 0 Cặp 28 0
Cặp 29 2 Cặp 29 5
Cặp 30 2 Cặp 30 14
Cặp 31 0 Cặp 31 0
Cặp 32 0 Cặp 32 7
Cặp 33 0 Cặp 33 0
Cặp 34 1 Cặp 34 9
Cặp 35 0 Cặp 35 0
Cặp 36 1 Cặp 36 9
Cặp 37 0 Cặp 37 0
Cặp 38 0 Cặp 38 14
Cặp 39 0 Cặp 39 0
Cặp 40 0 Cặp 40 0
Cặp 41 0 Cặp 41 10
Cặp 42 0 Cặp 42 0
Cặp 43 0 Cặp 43 11
Cặp 44 0 Cặp 44 0
Cặp 45 0 Cặp 45 6
Cặp 46 0 Cặp 46 0
Cặp 47 0 Cặp 47 6
Cặp 48 0 Cặp 48 0
Cặp 49 0 Cặp 49 11
Cặp 50 0 Cặp 50 8
Cặp 51 0 Cặp 51 0
Cặp 52 1 Cặp 52 10
Cặp 53 0 Cặp 53 0
Cặp 54 0 Cặp 54 5
Cặp 55 0 Cặp 55 0
Cặp 56 0 Cặp 56 11
Cặp 57 0 Cặp 57 0
Cặp 58 0 Cặp 58 7
Cặp 59 0 Cặp 59 0
Cặp 60 0 Cặp 60 0
Cặp 61 1 Cặp 61 10
Cặp 62 0 Cặp 62 0
Cặp 63 0 Cặp 63 3
Cặp 64 0 Cặp 64 0
Cặp 65 0 Cặp 65 4
Cặp 66 0 Cặp 66 0
Cặp 67 0 Cặp 67 10
Cặp 68 0 Cặp 68 0
Cặp 69 1 Cặp 69 3
Cặp 70 2 Cặp 70 10
Cặp 71 0 Cặp 71 0
Cặp 72 0 Cặp 72 8
Cặp 73 0 Cặp 73 0
Cặp 74 1 Cặp 74 10
Cặp 75 0 Cặp 75 0
Cặp 76 0 Cặp 76 5
Cặp 77 0 Cặp 77 0
Cặp 78 0 Cặp 78 11
Cặp 79 0 Cặp 79 0
Cặp 80 0 Cặp 80 0
Cặp 81 0 Cặp 81 6
Cặp 82 0 Cặp 82 0
Cặp 83 1 Cặp 83 8
Cặp 84 0 Cặp 84 0
Cặp 85 0 Cặp 85 6
Cặp 86 0 Cặp 86 0
Cặp 87 0 Cặp 87 11
Cặp 88 0 Cặp 88 0
Cặp 89 1 Cặp 89 8
Cặp 90 0 Cặp 90 13
Cặp 91 0 Cặp 91 0
Cặp 92 0 Cặp 92 7
Cặp 93 0 Cặp 93 0
Cặp 94 0 Cặp 94 11
Cặp 95 0 Cặp 95 0
Cặp 96 0 Cặp 96 5
Cặp 97 0 Cặp 97 0
Cặp 98 0 Cặp 98 8
Cặp 99 0 Cặp 99 0
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ