THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 8
Cặp 02 0 Cặp 02 11
Cặp 04 1 Cặp 04 8
Cặp 06 0 Cặp 06 9
Cặp 08 0 Cặp 08 9
Cặp 11 0 Cặp 11 9
Cặp 13 0 Cặp 13 7
Cặp 15 0 Cặp 15 8
Cặp 17 0 Cặp 17 11
Cặp 19 0 Cặp 19 5
Cặp 20 0 Cặp 20 9
Cặp 22 2 Cặp 22 10
Cặp 24 0 Cặp 24 5
Cặp 26 0 Cặp 26 6
Cặp 28 0 Cặp 28 2
Cặp 31 0 Cặp 31 8
Cặp 33 0 Cặp 33 9
Cặp 35 0 Cặp 35 10
Cặp 37 0 Cặp 37 5
Cặp 39 0 Cặp 39 6
Cặp 40 0 Cặp 40 6
Cặp 42 0 Cặp 42 6
Cặp 44 0 Cặp 44 9
Cặp 46 1 Cặp 46 8
Cặp 48 1 Cặp 48 10
Cặp 51 0 Cặp 51 1
Cặp 53 1 Cặp 53 5
Cặp 55 0 Cặp 55 7
Cặp 57 0 Cặp 57 6
Cặp 59 0 Cặp 59 10
Cặp 60 0 Cặp 60 9
Cặp 62 0 Cặp 62 4
Cặp 64 0 Cặp 64 8
Cặp 66 2 Cặp 66 9
Cặp 68 0 Cặp 68 7
Cặp 71 1 Cặp 71 7
Cặp 73 0 Cặp 73 9
Cặp 75 0 Cặp 75 12
Cặp 77 0 Cặp 77 10
Cặp 79 2 Cặp 79 9
Cặp 80 0 Cặp 80 12
Cặp 82 0 Cặp 82 13
Cặp 84 0 Cặp 84 9
Cặp 86 0 Cặp 86 5
Cặp 88 0 Cặp 88 4
Cặp 91 0 Cặp 91 4
Cặp 93 0 Cặp 93 7
Cặp 95 0 Cặp 95 10
Cặp 97 0 Cặp 97 6
Cặp 99 3 Cặp 99 14
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ