THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 2 Cặp 00 7
Cặp 02 0 Cặp 02 8
Cặp 04 0 Cặp 04 10
Cặp 06 1 Cặp 06 6
Cặp 08 0 Cặp 08 6
Cặp 11 0 Cặp 11 9
Cặp 13 0 Cặp 13 4
Cặp 15 0 Cặp 15 6
Cặp 17 0 Cặp 17 2
Cặp 19 0 Cặp 19 8
Cặp 20 0 Cặp 20 11
Cặp 22 0 Cặp 22 7
Cặp 24 1 Cặp 24 10
Cặp 26 0 Cặp 26 10
Cặp 28 0 Cặp 28 6
Cặp 31 1 Cặp 31 14
Cặp 33 1 Cặp 33 7
Cặp 35 0 Cặp 35 11
Cặp 37 1 Cặp 37 8
Cặp 39 0 Cặp 39 8
Cặp 40 0 Cặp 40 11
Cặp 42 0 Cặp 42 12
Cặp 44 1 Cặp 44 8
Cặp 46 1 Cặp 46 9
Cặp 48 1 Cặp 48 4
Cặp 51 0 Cặp 51 14
Cặp 53 1 Cặp 53 12
Cặp 55 0 Cặp 55 3
Cặp 57 0 Cặp 57 4
Cặp 59 0 Cặp 59 7
Cặp 60 0 Cặp 60 7
Cặp 62 0 Cặp 62 12
Cặp 64 1 Cặp 64 7
Cặp 66 1 Cặp 66 11
Cặp 68 0 Cặp 68 7
Cặp 71 0 Cặp 71 9
Cặp 73 0 Cặp 73 7
Cặp 75 0 Cặp 75 3
Cặp 77 0 Cặp 77 7
Cặp 79 0 Cặp 79 7
Cặp 80 0 Cặp 80 10
Cặp 82 0 Cặp 82 8
Cặp 84 1 Cặp 84 9
Cặp 86 0 Cặp 86 6
Cặp 88 1 Cặp 88 14
Cặp 91 0 Cặp 91 3
Cặp 93 0 Cặp 93 6
Cặp 95 0 Cặp 95 9
Cặp 97 0 Cặp 97 11
Cặp 99 0 Cặp 99 9
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ