THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 13
Cặp 02 1 Cặp 02 11
Cặp 04 0 Cặp 04 9
Cặp 06 0 Cặp 06 12
Cặp 08 0 Cặp 08 5
Cặp 11 0 Cặp 11 10
Cặp 13 0 Cặp 13 7
Cặp 15 1 Cặp 15 14
Cặp 17 0 Cặp 17 6
Cặp 19 1 Cặp 19 9
Cặp 20 0 Cặp 20 3
Cặp 22 1 Cặp 22 9
Cặp 24 2 Cặp 24 12
Cặp 26 0 Cặp 26 6
Cặp 28 0 Cặp 28 8
Cặp 31 0 Cặp 31 8
Cặp 33 0 Cặp 33 5
Cặp 35 1 Cặp 35 10
Cặp 37 0 Cặp 37 9
Cặp 39 0 Cặp 39 3
Cặp 40 0 Cặp 40 8
Cặp 42 0 Cặp 42 7
Cặp 44 0 Cặp 44 6
Cặp 46 0 Cặp 46 6
Cặp 48 0 Cặp 48 7
Cặp 51 1 Cặp 51 13
Cặp 53 0 Cặp 53 10
Cặp 55 1 Cặp 55 9
Cặp 57 0 Cặp 57 9
Cặp 59 1 Cặp 59 10
Cặp 60 1 Cặp 60 5
Cặp 62 0 Cặp 62 6
Cặp 64 0 Cặp 64 8
Cặp 66 0 Cặp 66 9
Cặp 68 1 Cặp 68 6
Cặp 71 0 Cặp 71 8
Cặp 73 1 Cặp 73 11
Cặp 75 0 Cặp 75 4
Cặp 77 0 Cặp 77 11
Cặp 79 0 Cặp 79 17
Cặp 80 0 Cặp 80 6
Cặp 82 0 Cặp 82 10
Cặp 84 0 Cặp 84 8
Cặp 86 0 Cặp 86 3
Cặp 88 0 Cặp 88 11
Cặp 91 1 Cặp 91 9
Cặp 93 0 Cặp 93 12
Cặp 95 0 Cặp 95 12
Cặp 97 0 Cặp 97 8
Cặp 99 0 Cặp 99 8
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ