THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 1 Cặp 00 7
Cặp 02 1 Cặp 02 4
Cặp 04 0 Cặp 04 9
Cặp 06 0 Cặp 06 8
Cặp 08 0 Cặp 08 9
Cặp 11 0 Cặp 11 6
Cặp 13 0 Cặp 13 4
Cặp 15 0 Cặp 15 11
Cặp 17 0 Cặp 17 6
Cặp 19 0 Cặp 19 9
Cặp 20 0 Cặp 20 7
Cặp 22 1 Cặp 22 13
Cặp 24 1 Cặp 24 7
Cặp 26 2 Cặp 26 7
Cặp 28 0 Cặp 28 5
Cặp 31 1 Cặp 31 7
Cặp 33 1 Cặp 33 8
Cặp 35 0 Cặp 35 4
Cặp 37 0 Cặp 37 8
Cặp 39 0 Cặp 39 9
Cặp 40 0 Cặp 40 8
Cặp 42 0 Cặp 42 6
Cặp 44 0 Cặp 44 11
Cặp 46 0 Cặp 46 7
Cặp 48 0 Cặp 48 10
Cặp 51 1 Cặp 51 3
Cặp 53 0 Cặp 53 8
Cặp 55 1 Cặp 55 8
Cặp 57 0 Cặp 57 7
Cặp 59 0 Cặp 59 9
Cặp 60 0 Cặp 60 7
Cặp 62 0 Cặp 62 12
Cặp 64 0 Cặp 64 7
Cặp 66 1 Cặp 66 11
Cặp 68 1 Cặp 68 13
Cặp 71 0 Cặp 71 4
Cặp 73 0 Cặp 73 6
Cặp 75 0 Cặp 75 11
Cặp 77 0 Cặp 77 5
Cặp 79 0 Cặp 79 6
Cặp 80 1 Cặp 80 17
Cặp 82 1 Cặp 82 9
Cặp 84 0 Cặp 84 6
Cặp 86 0 Cặp 86 6
Cặp 88 1 Cặp 88 7
Cặp 91 0 Cặp 91 5
Cặp 93 0 Cặp 93 5
Cặp 95 0 Cặp 95 7
Cặp 97 1 Cặp 97 3
Cặp 99 0 Cặp 99 4
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ