THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 11
Cặp 02 1 Cặp 02 8
Cặp 04 0 Cặp 04 5
Cặp 06 0 Cặp 06 4
Cặp 08 1 Cặp 08 13
Cặp 11 0 Cặp 11 3
Cặp 13 0 Cặp 13 8
Cặp 15 0 Cặp 15 9
Cặp 17 1 Cặp 17 7
Cặp 19 1 Cặp 19 9
Cặp 20 0 Cặp 20 7
Cặp 22 0 Cặp 22 3
Cặp 24 0 Cặp 24 5
Cặp 26 0 Cặp 26 8
Cặp 28 0 Cặp 28 7
Cặp 31 1 Cặp 31 8
Cặp 33 0 Cặp 33 6
Cặp 35 0 Cặp 35 3
Cặp 37 1 Cặp 37 11
Cặp 39 0 Cặp 39 7
Cặp 40 0 Cặp 40 13
Cặp 42 0 Cặp 42 13
Cặp 44 0 Cặp 44 11
Cặp 46 1 Cặp 46 7
Cặp 48 0 Cặp 48 7
Cặp 51 0 Cặp 51 10
Cặp 53 1 Cặp 53 11
Cặp 55 0 Cặp 55 5
Cặp 57 0 Cặp 57 9
Cặp 59 1 Cặp 59 7
Cặp 60 1 Cặp 60 7
Cặp 62 0 Cặp 62 11
Cặp 64 0 Cặp 64 11
Cặp 66 1 Cặp 66 6
Cặp 68 0 Cặp 68 6
Cặp 71 0 Cặp 71 11
Cặp 73 0 Cặp 73 4
Cặp 75 0 Cặp 75 8
Cặp 77 0 Cặp 77 6
Cặp 79 0 Cặp 79 12
Cặp 80 0 Cặp 80 6
Cặp 82 0 Cặp 82 9
Cặp 84 0 Cặp 84 15
Cặp 86 0 Cặp 86 5
Cặp 88 0 Cặp 88 6
Cặp 91 1 Cặp 91 13
Cặp 93 0 Cặp 93 11
Cặp 95 0 Cặp 95 7
Cặp 97 1 Cặp 97 10
Cặp 99 0 Cặp 99 6
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ