THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 8
Cặp 02 0 Cặp 02 6
Cặp 04 0 Cặp 04 9
Cặp 06 0 Cặp 06 8
Cặp 08 0 Cặp 08 6
Cặp 11 0 Cặp 11 9
Cặp 13 0 Cặp 13 7
Cặp 15 0 Cặp 15 7
Cặp 17 0 Cặp 17 6
Cặp 19 1 Cặp 19 7
Cặp 20 0 Cặp 20 10
Cặp 22 0 Cặp 22 9
Cặp 24 0 Cặp 24 4
Cặp 26 0 Cặp 26 8
Cặp 28 0 Cặp 28 4
Cặp 31 0 Cặp 31 9
Cặp 33 0 Cặp 33 3
Cặp 35 0 Cặp 35 15
Cặp 37 0 Cặp 37 6
Cặp 39 0 Cặp 39 6
Cặp 40 2 Cặp 40 13
Cặp 42 1 Cặp 42 13
Cặp 44 0 Cặp 44 6
Cặp 46 0 Cặp 46 9
Cặp 48 1 Cặp 48 10
Cặp 51 0 Cặp 51 6
Cặp 53 0 Cặp 53 6
Cặp 55 1 Cặp 55 11
Cặp 57 2 Cặp 57 16
Cặp 59 1 Cặp 59 6
Cặp 60 1 Cặp 60 8
Cặp 62 1 Cặp 62 6
Cặp 64 1 Cặp 64 10
Cặp 66 1 Cặp 66 11
Cặp 68 0 Cặp 68 6
Cặp 71 1 Cặp 71 4
Cặp 73 0 Cặp 73 5
Cặp 75 0 Cặp 75 9
Cặp 77 0 Cặp 77 8
Cặp 79 2 Cặp 79 14
Cặp 80 0 Cặp 80 6
Cặp 82 1 Cặp 82 12
Cặp 84 0 Cặp 84 10
Cặp 86 0 Cặp 86 8
Cặp 88 0 Cặp 88 10
Cặp 91 2 Cặp 91 12
Cặp 93 0 Cặp 93 7
Cặp 95 0 Cặp 95 12
Cặp 97 1 Cặp 97 7
Cặp 99 0 Cặp 99 7
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ