THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 6
Cặp 02 0 Cặp 02 8
Cặp 04 0 Cặp 04 11
Cặp 06 0 Cặp 06 7
Cặp 08 0 Cặp 08 7
Cặp 11 0 Cặp 11 8
Cặp 13 0 Cặp 13 6
Cặp 15 1 Cặp 15 7
Cặp 17 0 Cặp 17 7
Cặp 19 1 Cặp 19 8
Cặp 20 0 Cặp 20 4
Cặp 22 0 Cặp 22 8
Cặp 24 0 Cặp 24 6
Cặp 26 0 Cặp 26 19
Cặp 28 0 Cặp 28 9
Cặp 31 0 Cặp 31 7
Cặp 33 0 Cặp 33 3
Cặp 35 1 Cặp 35 9
Cặp 37 1 Cặp 37 14
Cặp 39 0 Cặp 39 11
Cặp 40 0 Cặp 40 11
Cặp 42 0 Cặp 42 10
Cặp 44 0 Cặp 44 4
Cặp 46 1 Cặp 46 11
Cặp 48 1 Cặp 48 10
Cặp 51 2 Cặp 51 13
Cặp 53 0 Cặp 53 6
Cặp 55 0 Cặp 55 12
Cặp 57 0 Cặp 57 5
Cặp 59 1 Cặp 59 6
Cặp 60 0 Cặp 60 5
Cặp 62 0 Cặp 62 10
Cặp 64 0 Cặp 64 8
Cặp 66 0 Cặp 66 14
Cặp 68 1 Cặp 68 11
Cặp 71 0 Cặp 71 8
Cặp 73 0 Cặp 73 0
Cặp 75 0 Cặp 75 5
Cặp 77 1 Cặp 77 11
Cặp 79 0 Cặp 79 5
Cặp 80 0 Cặp 80 9
Cặp 82 0 Cặp 82 9
Cặp 84 0 Cặp 84 11
Cặp 86 0 Cặp 86 9
Cặp 88 0 Cặp 88 9
Cặp 91 0 Cặp 91 5
Cặp 93 1 Cặp 93 5
Cặp 95 0 Cặp 95 7
Cặp 97 0 Cặp 97 5
Cặp 99 0 Cặp 99 8
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ