THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 0 Cặp 01 9
Cặp 03 1 Cặp 03 13
Cặp 05 1 Cặp 05 7
Cặp 07 0 Cặp 07 9
Cặp 09 0 Cặp 09 8
Cặp 10 0 Cặp 10 11
Cặp 12 0 Cặp 12 8
Cặp 14 1 Cặp 14 12
Cặp 16 0 Cặp 16 8
Cặp 18 0 Cặp 18 12
Cặp 21 1 Cặp 21 11
Cặp 23 0 Cặp 23 10
Cặp 25 0 Cặp 25 10
Cặp 27 0 Cặp 27 4
Cặp 29 0 Cặp 29 8
Cặp 30 1 Cặp 30 6
Cặp 32 0 Cặp 32 9
Cặp 34 0 Cặp 34 3
Cặp 36 0 Cặp 36 9
Cặp 38 0 Cặp 38 5
Cặp 41 1 Cặp 41 15
Cặp 43 0 Cặp 43 13
Cặp 45 0 Cặp 45 14
Cặp 47 0 Cặp 47 9
Cặp 49 0 Cặp 49 10
Cặp 50 1 Cặp 50 13
Cặp 52 0 Cặp 52 7
Cặp 54 0 Cặp 54 8
Cặp 56 0 Cặp 56 6
Cặp 58 0 Cặp 58 4
Cặp 61 1 Cặp 61 8
Cặp 63 2 Cặp 63 11
Cặp 65 0 Cặp 65 10
Cặp 67 1 Cặp 67 10
Cặp 69 0 Cặp 69 3
Cặp 70 0 Cặp 70 5
Cặp 72 1 Cặp 72 6
Cặp 74 0 Cặp 74 6
Cặp 76 1 Cặp 76 9
Cặp 78 0 Cặp 78 8
Cặp 81 0 Cặp 81 5
Cặp 83 2 Cặp 83 8
Cặp 85 0 Cặp 85 3
Cặp 87 1 Cặp 87 8
Cặp 89 0 Cặp 89 9
Cặp 90 0 Cặp 90 6
Cặp 92 0 Cặp 92 7
Cặp 94 0 Cặp 94 6
Cặp 96 0 Cặp 96 11
Cặp 98 0 Cặp 98 9
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ