THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 0 Cặp 01 7
Cặp 03 1 Cặp 03 7
Cặp 05 0 Cặp 05 7
Cặp 07 0 Cặp 07 10
Cặp 09 0 Cặp 09 12
Cặp 10 1 Cặp 10 6
Cặp 12 0 Cặp 12 4
Cặp 14 0 Cặp 14 8
Cặp 16 1 Cặp 16 7
Cặp 18 0 Cặp 18 4
Cặp 21 0 Cặp 21 10
Cặp 23 0 Cặp 23 3
Cặp 25 0 Cặp 25 4
Cặp 27 2 Cặp 27 9
Cặp 29 2 Cặp 29 5
Cặp 30 2 Cặp 30 14
Cặp 32 0 Cặp 32 7
Cặp 34 1 Cặp 34 9
Cặp 36 1 Cặp 36 9
Cặp 38 0 Cặp 38 14
Cặp 41 0 Cặp 41 10
Cặp 43 0 Cặp 43 11
Cặp 45 0 Cặp 45 6
Cặp 47 0 Cặp 47 6
Cặp 49 0 Cặp 49 11
Cặp 50 0 Cặp 50 8
Cặp 52 1 Cặp 52 10
Cặp 54 0 Cặp 54 5
Cặp 56 0 Cặp 56 11
Cặp 58 0 Cặp 58 7
Cặp 61 1 Cặp 61 10
Cặp 63 0 Cặp 63 3
Cặp 65 0 Cặp 65 4
Cặp 67 0 Cặp 67 10
Cặp 69 1 Cặp 69 3
Cặp 70 2 Cặp 70 10
Cặp 72 0 Cặp 72 8
Cặp 74 1 Cặp 74 10
Cặp 76 0 Cặp 76 5
Cặp 78 0 Cặp 78 11
Cặp 81 0 Cặp 81 6
Cặp 83 1 Cặp 83 8
Cặp 85 0 Cặp 85 6
Cặp 87 0 Cặp 87 11
Cặp 89 1 Cặp 89 8
Cặp 90 0 Cặp 90 13
Cặp 92 0 Cặp 92 7
Cặp 94 0 Cặp 94 11
Cặp 96 0 Cặp 96 5
Cặp 98 0 Cặp 98 8
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ