THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 0 Cặp 01 11
Cặp 03 0 Cặp 03 8
Cặp 05 0 Cặp 05 8
Cặp 07 0 Cặp 07 7
Cặp 09 1 Cặp 09 9
Cặp 10 0 Cặp 10 7
Cặp 12 1 Cặp 12 7
Cặp 14 0 Cặp 14 7
Cặp 16 0 Cặp 16 7
Cặp 18 0 Cặp 18 9
Cặp 21 1 Cặp 21 8
Cặp 23 1 Cặp 23 9
Cặp 25 0 Cặp 25 6
Cặp 27 0 Cặp 27 8
Cặp 29 1 Cặp 29 8
Cặp 30 0 Cặp 30 5
Cặp 32 0 Cặp 32 4
Cặp 34 0 Cặp 34 11
Cặp 36 1 Cặp 36 10
Cặp 38 0 Cặp 38 6
Cặp 41 0 Cặp 41 6
Cặp 43 1 Cặp 43 11
Cặp 45 0 Cặp 45 4
Cặp 47 0 Cặp 47 9
Cặp 49 0 Cặp 49 9
Cặp 50 1 Cặp 50 14
Cặp 52 0 Cặp 52 5
Cặp 54 2 Cặp 54 5
Cặp 56 0 Cặp 56 7
Cặp 58 0 Cặp 58 1
Cặp 61 0 Cặp 61 4
Cặp 63 0 Cặp 63 6
Cặp 65 0 Cặp 65 11
Cặp 67 0 Cặp 67 16
Cặp 69 1 Cặp 69 7
Cặp 70 0 Cặp 70 13
Cặp 72 0 Cặp 72 11
Cặp 74 0 Cặp 74 10
Cặp 76 1 Cặp 76 7
Cặp 78 0 Cặp 78 9
Cặp 81 1 Cặp 81 7
Cặp 83 1 Cặp 83 11
Cặp 85 0 Cặp 85 7
Cặp 87 0 Cặp 87 7
Cặp 89 0 Cặp 89 6
Cặp 90 2 Cặp 90 6
Cặp 92 0 Cặp 92 16
Cặp 94 1 Cặp 94 10
Cặp 96 0 Cặp 96 8
Cặp 98 1 Cặp 98 5
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ