THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 1 Cặp 01 12
Cặp 03 0 Cặp 03 4
Cặp 05 0 Cặp 05 8
Cặp 07 0 Cặp 07 7
Cặp 09 0 Cặp 09 8
Cặp 10 1 Cặp 10 11
Cặp 12 0 Cặp 12 7
Cặp 14 0 Cặp 14 7
Cặp 16 1 Cặp 16 9
Cặp 18 1 Cặp 18 18
Cặp 21 0 Cặp 21 6
Cặp 23 0 Cặp 23 5
Cặp 25 0 Cặp 25 8
Cặp 27 0 Cặp 27 4
Cặp 29 0 Cặp 29 8
Cặp 30 0 Cặp 30 5
Cặp 32 0 Cặp 32 3
Cặp 34 0 Cặp 34 6
Cặp 36 2 Cặp 36 8
Cặp 38 0 Cặp 38 13
Cặp 41 1 Cặp 41 11
Cặp 43 1 Cặp 43 12
Cặp 45 0 Cặp 45 6
Cặp 47 2 Cặp 47 16
Cặp 49 1 Cặp 49 9
Cặp 50 0 Cặp 50 9
Cặp 52 0 Cặp 52 8
Cặp 54 1 Cặp 54 9
Cặp 56 0 Cặp 56 11
Cặp 58 0 Cặp 58 10
Cặp 61 0 Cặp 61 7
Cặp 63 0 Cặp 63 10
Cặp 65 1 Cặp 65 12
Cặp 67 0 Cặp 67 8
Cặp 69 0 Cặp 69 8
Cặp 70 0 Cặp 70 6
Cặp 72 0 Cặp 72 11
Cặp 74 0 Cặp 74 7
Cặp 76 0 Cặp 76 9
Cặp 78 0 Cặp 78 7
Cặp 81 0 Cặp 81 3
Cặp 83 0 Cặp 83 5
Cặp 85 1 Cặp 85 8
Cặp 87 0 Cặp 87 6
Cặp 89 0 Cặp 89 6
Cặp 90 0 Cặp 90 9
Cặp 92 0 Cặp 92 8
Cặp 94 0 Cặp 94 7
Cặp 96 0 Cặp 96 4
Cặp 98 0 Cặp 98 7
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ